beschermingsbeleid

1. Overzicht

Bescherming betreft het beschermen van het welzijn en de mensenrechten van personen die contact hebben met of worden beïnvloed door Movember, met name diegenen die het risico lopen op mishandeling, verwaarlozing of uitbuiting. Bescherming verwijst naar alle verantwoordelijkheden en maatregelen om personen tegen schade te beschermen.
Dit beleid is bedoeld om personen te beschermen die contact hebben met of worden beïnvloed door Movember. 
Dit omvat schade die wordt veroorzaakt door:
 • Het gedrag van medewerkers van Movember of van bij Movember aangesloten personeel.
 • Het ontwerp en de implementatie van programma's of activiteiten van Movember.
Het beleid is een uiteenzetting van de inspanningen van Movember en informeert medewerkers en bij Movember aangesloten personeel over hun verantwoordelijkheden met betrekking tot bescherming.
Het beleid is hoofdzakelijk gericht op de bescherming van kwetsbare volwassenen, aangezien we in ons werk regelmatig in contact komen met deze groep.  In dit beleid wordt soms ook verwezen naar de bescherming van kinderen; om twijfel te voorkomen zijn de beginselen in deel V. ook van toepassing op ons contact met kinderen.


2. Reikwijdte

Dit beleid is van toepassing op alle medewerkers van Movember en onze aannemers, vrijwilligers, directieleden en leden van de raad van bestuur.


3. Rollen en verantwoordelijkheden

DIRECTIE VAN MOVEMBER
 • Zorgt dat Movember een gepast beschermingsbeleid volgt.
 • Zet de toon voor het ondersteunen van een op bescherming gebaseerde cultuur tijdens contacten met personeel of externe partijen.
 • Biedt een escalatiepunt voor klachten over de CEO met betrekking tot beschermingskwesties.
WERELDWIJDE CEO VAN MOVEMBER
 • Is verantwoordelijk voor dit beleid en keurt het goed.
 • Zorgt ervoor dat de cultuur van Movember de bescherming van mensen bevordert.
HET MANAGEMENTTEAM VAN MOVEMBER
 • Geeft aangewezen medewerkers adequate ondersteuning en richtlijnen met betrekking tot bescherming.
 • Biedt ondersteuning aan de landendirecteuren wanneer beschermingskwesties moeten worden geëscaleerd of wanneer er ondersteuning moet worden geboden.
 • Beoordeelt en herziet dit beleid jaarlijks, in overeenstemming met wettelijke en organisatorische ontwikkelingen.
 • Bevordert juiste werkmethoden door het goede voorbeeld te geven, draagt bij aan discussies over bescherming en betrekt mensen op positieve wijze bij de ontwikkeling van veilige werkwijzen.
LANDENDIRECTEUREN EN WERELDWIJDE MANAGERS EN DIRECTEUREN VAN MOVEMBER
 • Zorgen dat alle medewerkers toegang hebben tot dit beleid, daar vertrouwd mee zijn en weten wat hun verantwoordelijkheden in het kader van dit beleid zijn.
 • Zorgen dat alle medewerkers, vrijwilligers en verzorgers toegang hebben tot informatie over hoe ze zorgen of beschuldigingen omtrent mishandeling kunnen melden, inclusief volwassenen die zelf een risico kunnen lopen.
 • Zorgen dat alle medewerkers beschermingstraining ontvangen tot een niveau dat aansluit bij hun rol binnen Movember.
 • Reageren direct en in overeenstemming met de juiste procedures op meldingen over zorgen omtrent bescherming.
 • Bevorderen juiste werkmethoden door het goede voorbeeld te geven, dragen bij aan discussies over bescherming en betrekken mensen op positieve wijze bij de ontwikkeling van veilige werkwijzen.
ALLE MEDEWERKERS
 • Dienen zich te allen tijde aan dit beleid en de gedragscode van Movember te houden.
 • Behandelen alle mensen met respect, inclusief kwetsbare volwassenen en kinderen.
 • Melden incidenten (zie Deel 6) wanneer ze het redelijke vermoeden hebben dat iemands veiligheid of welzijn gevaar loopt.
 • Zijn er verantwoordelijk voor om iedereen binnen hun divisie, afdeling of team bewust te maken van dit beleid.
 

4. Begrippen en definities

Belangrijkste begrippen en zinnen die in dit document worden gebruikt.
 Beleid –   Een verklaring of instructie die de grondbeginselen uiteenzet.
 Procedure –   Een verklaring of instructie die uiteenzet hoe en door wie ons beleid wordt geïmplementeerd.
 Kwetsbare volwassenen –   Dit wordt gedefinieerd als:
 • personen van 18 jaar en ouder, en
 • personen die gemeenschapszorg nodig (kunnen) hebben vanwege hun mentale gezondheid, leerstoornissen, lichamelijke of sensorische beperkingen, of zichzelf niet kunnen beschermen vanwege leeftijd of ziekte, en/of
 • personen van wie we, op basis van informatie waarover we beschikken, vermoeden dat ze een risico lopen zelfmoord te plegen, en/of
 • personen die mogelijk niet voor zichzelf kunnen zorgen of zichzelf niet kunnen beschermen tegen aanzienlijke schade of ernstige uitbuiting.
 
Kind – Iemand die jonger is dan 18 jaar.
 Mishandeling, verwaarlozing of uitbuiting –   Alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling, uitbuiting, dwang of misbruik.
Dit kan bijvoorbeeld omvatten:
 • seksuele intimidatie, pesten of mishandeling;
 • seksuele misdrijven en ernstige seksuele misdrijven;
 • bedreiging met geweld of feitelijk geweld, verbale, emotionele of sociale mishandeling;
 • financiële mishandeling;
 • mishandeling op basis van cultuur of identiteit, zoals discriminatie op grond van ras, seksuele geaardheid of geslacht, of haatmisdrijven;
 • dwang en uitbuiting;  machtsmisbruik.

  Redelijke gronden om een wantoestand te vermoeden – Een situatie waarin een persoon informatie heeft op grond waarvan hij/zij gelooft dat mishandeling, verwaarlozing of uitbuiting heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of kan plaatsvinden. Redelijke gronden vereisen een lage bewijslast, gebaseerd op hoe de redelijke persoon de situatie zou beoordelen. 'Redelijke gronden om een wantoestand te vermoeden' kan het volgende omvatten:
 • Kun je aan iemand anders uitleggen waarom je iets vermoedt? Dit helpt om ervoor te zorgen dat je vermoeden is gebaseerd op informatie, zelfs als je geen bewijs hebt.
 • Zou een andere objectieve persoon, die over dezelfde informatie beschikt, tot dezelfde conclusie komen? Dit helpt om ervoor te zorgen dat je vermoeden objectief is en op redelijke gronden is gebaseerd.

  Dit beleid heeft geen betrekking op:
   Seksuele intimidatie op de werkplek –  dit wordt behandeld in het gedragsbeleid van Movember.


5. GRONDBEGINSELEN VOOR HET BEHEREN VAN HET BESCHERMINGSRISICO

 1. Movember bevordert en beschermt het welzijn en de mensenrechten van personen die contact hebben met of worden beïnvloed door Movember, met name diegenen die een risico lopen op mishandeling, verwaarlozing of uitbuiting.
 2. Movember probeert kinderen en kwetsbare volwassenen te beschermen door hen te waarderen, naar hen te luisteren en hen te respecteren.
 3. Overweeg het ALEC-principe (vragen, luisteren, actie aanmoedigen, contact houden).
 4. We tolereren geen mishandeling, verwaarlozing of uitbuiting.  We tolereren niet dat medewerkers of partners een intimiderende of agressieve toon aannemen tijdens onze contacten met onze gemeenschap of de mannen en vrouwen voor wie wij ons inzetten.
 5. We proberen altijd gepaste toestemming te krijgen voor afbeeldingen van inheemse volken en First Nations, en we respecteren de culturele gevoeligheden met betrekking tot hoe deze afbeeldingen worden gepubliceerd.
 6. Dit beleid neemt niet weg dat we altijd ethische goedkeuring (volgens de lokale wettelijke vereisten) moeten verkrijgen voor onderzoeksprojecten waar kinderen of kwetsbare volwassenen bij betrokken zijn.
 7. Bij het beoordelen van programma's waar kinderen of kwetsbare volwassenen bij betrokken zijn, moet altijd rekening worden gehouden met de ethische richtlijnen in lokale rechtsgebieden.
 8. We streven ernaar donateurs eerlijk te behandelen.  Movember houdt zich aan de relevante gedragscodes die zijn uitgegeven door de betreffende toezichthouders voor fondsenwerving in elk land.
 9. Zorgen over of beschuldigingen van mishandeling of verwaarlozing worden altijd serieus genomen en onderzocht.
 10. Movember zal nooit bewust personeel, vrijwilligers of andere vertegenwoordigers werven voor functies waarin zij een bekend risico vormen voor de veiligheid of het welzijn van kwetsbare volwassenen en kinderen.
 11. De mentale en lichamelijke gezondheid van onze gemeenschap en de mannen voor wie wij ons inzetten, is van cruciaal belang voor ons.   Wij zorgen ervoor dat:
  • operationele medewerkers zijn opgeleid in het beantwoorden van telefoontjes en e-mails van kwetsbare volwassenen;
  • leden van de gemeenschap nooit worden gevraagd om persoonlijke verhalen te delen als we denken dat dit verdere mentale schade zal veroorzaken;
  • we het gedrag observeren van bekende kwetsbare volwassenen die kantoren van Movember bezoeken of bij Movember-evenementen betrokken zijn, en we verwijzen ze zo nodig door naar ondersteunende diensten.
 12. Medewerkers en aannemers met een langetermijncontract worden aan politiecontroles onderworpen en moeten bij aanvang van hun dienstverband referenties verstrekken.
 13. Medewerkers die rechtstreeks met kinderen en kwetsbare volwassenen werken om fondsen te werven of programma-activiteiten uit te voeren, worden onderworpen aan aanvullende controles voor het werken met kinderen (op basis van lokale voorschriften in elk land);
  • Australië (Victoria) – Working With Children Check (controle voor het werken met kinderen)
  • Canada – Police Vulnerable Sector Check (PVSC) (door de politie uitgevoerde controle voor het werken met kwetsbare groepen)
  • Ierland – Garda Vetting Check (controle door de Garda)
  • NZ – Children’s Worker Safety Check (veiligheidscontrole van personen die met kinderen werken)
  • VK – Disclosure and Barring Service Check (DBS)
  • VS – Geen aanvullende controles vereist voor het werken met kinderen
 14. Het niet-melden van vermeende mishandeling aan een relevante persoon is een overtreding van het beleid van Movember en kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Om twijfel te voorkomen: niemand is verplicht om iets dat hem of haar is overkomen te melden.
 

6. BEHEER VAN BESCHERMINGSINCIDENTEN

Intimidatie, mishandeling, verwaarlozing en uitbuiting zijn allemaal vormen van ernstig wangedrag en Movember behoudt zich het recht voor om:
 1. disciplinaire maatregelen te treffen tegen degenen die daar naar ons oordeel verantwoordelijk voor zijn, wat kan leiden tot ontslag;
 2. civiele of strafrechtelijke procedures aan te spannen; en/of
 3. de kwestie aan de politie te melden.
MELDEN VAN VERMEENDE INCIDENTEN
Alle medewerkers, vrijwilligers en derden moeten een vermoeden dat er een incident plaatsvindt, heeft plaatsgevonden of zou kunnen plaatsvinden zo spoedig mogelijk melden.
Ze kunnen dit rechtstreeks melden aan:
 • hun leidinggevende;
 • een lid van HR; en/of
 • een lid van het managementteam, inclusief de CEO.
Als iemand vermoedt dat iemand anders een direct risico loopt of het slachtoffer van een misdrijf kan worden, moet hij of zij onmiddellijk het lokale telefoonnummer van de relevante hulpdienst bellen.

 
EXTERNE MELDINGEN
Movember zal:
 1. vermoedens van strafbare feiten bij de politie of de relevante strafrechtelijke instantie melden;
 2. relevante beschermingsproblemen aan de relevante lokale autoriteit melden;
 3. in aanmerking komende kwesties aan de lokale regelgevende instantie melden.
 

7. klachten waarbij meerdere instanties betrokken zijn

In sommige gevallen vindt er contact plaats tussen externe instanties en kwetsbare volwassenen of kinderen. Een PR- en mediabureau kan bijvoorbeeld worden ingehuurd om persoonlijke verhalen uit onze gemeenschap te delen. 
Alle partners en aannemers van Movember moeten:
 1. zich houden aan de bepalingen van dit beleid tijdens hun contacten met Movember en met onze gemeenschap;
 2. vermoedens dat er een incident heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of zou kunnen plaatsvinden zo spoedig mogelijk melden;
 3. medewerkers van Movember die een derde partij inschakelen, dienen deze partij voldoende in te lichten over dit beleid.
 

8. Privacy en gegevensbescherming

Alle persoonlijke informatie die wordt overwogen of geregistreerd moet de privacy van de betreffende personen respecteren, tenzij er een risico voor iemands veiligheid bestaat. Movember zal persoonlijke informatie beschermen. Het privacybeleid van Movember is van toepassing.